Techweise, en del av YINK: respekterar integriteten för besökare på webbplatsen, i synnerhet besökarnas rättigheter med avseende på automatiserad behandling av personuppgifter. På grund av full transparens med våra kunder har vi därför formulerat och implementerat en policy vad gäller själva behandlingen, dess syfte och möjligheter för registrerade att utöva sina rättigheter så bra som möjligt.

För all ytterligare information om skydd av personuppgifter, besök den nederländska dataskyddsmyndighetens webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Tills du accepterar användningen av cookies och andra spårningssystem på webbplatsen kommer vi inte att placera icke-anonymiserade analytiska cookies och/eller spårningscookies på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.
Genom att fortsätta att besöka webbplatsen accepterar du följande användarvillkor.

Den aktuella versionen av sekretesspolicyn som finns tillgänglig på webbplatsen är den enda version som gäller så länge du besöker webbplatsen, tills en ny version ersätter den nuvarande versionen.

Artikel 1 – Rättsliga bestämmelser

1. Webbplats (hädanefter även "webbplatsen"): Techweise
2. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter (hädanefter även: "Administratören"): YINK, belägen på IJsclubstraat 35, 3061 GR Rotterdam, Handelskammarens nummer: 74526081.

Artikel 2 – Tillgång till webbplatsen

Tillgång till webbplatsen och användning är strikt personlig. Du kommer inte att använda denna webbplats och den information och information som tillhandahålls på den för kommersiella, politiska eller publicitetsändamål eller för kommersiella erbjudanden och i synnerhet inte för oönskade elektroniska erbjudanden.

Artikel 3 – Webbplatsens innehåll

Alla varumärken, bilder, texter, kommentarer, illustrationer, (animerade) bilder, videobilder, ljud, samt alla tekniska applikationer som kan användas för att få webbplatsen att fungera och mer generellt alla delar som används på denna webbplats är skyddade av lag av immateriella rättigheter. All reproduktion, upprepning, användning eller modifiering, på något sätt, av hela eller delar av det, inklusive tekniska applikationer, utan föregående skriftligt medgivande från den registeransvarige, är strängt förbjuden. Om administratören inte omedelbart vidtar åtgärder mot någon intrång kan detta inte tolkas som ett tyst samtycke eller avstående från rättsliga förfaranden.

Artikel 4 – Hantering av webbplatsen

För korrekt hantering av webbplatsen kan administratören när som helst:
· stänga av, avbryta eller begränsa åtkomsten till en viss kategori av besökare till hela eller delar av webbplatsen
ta bort all information som kan störa webbplatsens funktion eller strider mot nationell eller internationell lagstiftning eller strider mot internetetiketten
ha webbplatsen tillfälligt otillgänglig för att kunna genomföra uppdateringar

Artikel 5 – Ansvar

Administratören är inte på något sätt ansvarig för fel, funktionsfel, svårigheter eller avbrott i webbplatsens funktion, som ett resultat av att webbplatsen eller någon av dess funktioner inte är tillgänglig. Sättet på vilket du ansluter till webbplatsen är ditt eget ansvar. Du måste själv vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning och dina data mot bland annat virusattacker på internet. Du är också ansvarig för webbplatserna och de uppgifter du konsulterar på internet.

Administratören är inte ansvarig för rättsliga förfaranden mot dig:
på grund av användningen av webbplatsen eller tjänster som är tillgängliga via internet
· för att ha brutit mot villkoren i denna integritetspolicy
Administratören ansvarar inte för eventuell skada som du ådrar dig själv, eller tredje part eller din utrustning ådrar sig till följd av din anslutning till eller användning av webbplatsen. Du kommer att avstå från alla åtgärder mot administratören till följd av detta.

Om administratören blir inblandad i en tvist till följd av din användning av denna webbplats, har han rätt att från dig återkräva all skada som han lider och kommer att lida till följd av detta.

Artikel 6 – Insamling av uppgifter

Din data samlas in av YINK. Personuppgifter innebär: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet.

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av administratören för att upprätthålla relationer med dig och, i förekommande fall, för att behandla dina beställningar.

Artikel 7 – Dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter

Enligt artikel 13 punkt 2 under b GDPR har var och en rätt att inspektera och rätta eller radera sina personuppgifter eller begränsa behandlingen som rör honom, samt rätten att invända mot behandlingen och rätten till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på jeroen@techweise.com.

Varje begäran om detta ska åtföljas av en kopia av ett giltigt identitetsbevis, på vilket du har skrivit din underskrift och med uppgift om vilken adress du kan kontaktas. Du får svar på din förfrågan inom 1 månad efter att förfrågan har skickats. Beroende på förfrågningarnas komplexitet och antalet förfrågningar kan denna period vid behov förlängas med 2 månader.

Artikel 8 – Behandling av personuppgifter

Vid överträdelse av någon lag eller förordning, som besökaren misstänks för och för vilka myndigheterna behöver personuppgifter samlade in av chefen, kommer dessa att lämnas till dem efter en uttrycklig och motiverad begäran från dessa myndigheter, varefter detta personuppgifter kommer inte längre att användas. faller under skyddet av bestämmelserna i denna integritetspolicy.

Om viss information är nödvändig för att komma åt vissa funktioner på webbplatsen, kommer den ansvariga personen att ange den obligatoriska karaktären av denna information vid tidpunkten för begäran om uppgifterna.

Artikel 9 – Kommersiella erbjudanden

Du kan få kommersiella erbjudanden från administratören. Om du inte (längre) vill ta emot dessa, vänligen skicka ett e-postmeddelande till följande adress: jeroen@techweise.com.

Om du stöter på personuppgifter under ditt besök på webbplatsen måste du avstå från att samla in dem eller från annan obehörig användning, samt från någon handling som kränker den/de personers integritet. Administratören är inte på något sätt ansvarig i ovanstående situationer.

Artikel 10 – Lagringsperiod för uppgifter

De uppgifter som samlas in av administratören av webbplatsen används och lagras under den tid som bestäms av lag.

Artikel 11 – Cookies

1. En cookie är en liten textfil som placeras på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats. En cookie innehåller data så att du kan kännas igen som besökare varje gång du besöker vår webbplats. Det är då möjligt att sätta upp vår hemsida specifikt för dig och att göra inloggningen enklare.
2. Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:
– Funktionella cookies: som sessions- och inloggningscookies för att hålla reda på sessions- och inloggningsinformation.
– Anonymiserade analytiska cookies: för att få insikt i besöket på vår webbplats baserat på information om besökarantal, populära sidor och ämnen. På så sätt kan vi bättre skräddarsy kommunikation och informationsförsörjning efter behoven hos besökarna på vår webbplats. Vi kan inte se vem som besöker våra webbplatser eller från vilken PC besöket sker.
3. Mer specifikt använder vi följande cookies:
– Inga andra kakor
4. När du besöker vår webbplats kan cookies från kontrollanten och/eller tredje part installeras på din utrustning.
5. För mer information om användning, hantering och radering av cookies för varje driftstyp, inbjuder vi dig att konsultera följande länk:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en -post/ cookies#faq

Artikel 12 – Visuellt material och produkter som erbjuds

Inga rättigheter kan härledas från bilderna associerade med produkterna som erbjuds på webbplatsen.

Artikel 13 – Tillämplig lag

Nederländsk lag gäller för dessa villkor. Domstolen på chefens verksamhetsställe har exklusiv jurisdiktion i händelse av tvister angående dessa villkor, utom när ett juridiskt undantag gäller.

Artikel 14 – Kontakt

För frågor, produktinformation eller information om själva webbplatsen, vänligen kontakta: J. Schouwenburg, jeroen@techweise.com.

Denna sekretesspolicy gäller från  tills vidare.