Algemene Voorwaarden voor Samenwerking met Influencers

Laatst bijgewerkt: 02-10-2023

1. Definities 1. Partij 1: Techweise BV, gevestigd aan Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA te Capelle aan den IJssel, Nederland. 1.2. Partij 2: Influencer: De individuele partij waarmee Techweise BV een samenwerking aangaat voor het promoten van producten of diensten op sociale mediaplatforms.

2. Hergebruik van geplaatste content

2.1. Techweise BV behoudt het recht om alle door de Influencer geplaatste content te hergebruiken voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot marketingmateriaal, advertenties en social media posts.

3. Tijdige plaatsing van content

3.1. De Influencer gaat akkoord om binnen de afgesproken termijn de afgesproken content te plaatsen op hun sociale mediaplatforms, zoals gespecificeerd in de samenwerkingsovereenkomst of het contact via internet.
3.2. Indien de Influencer niet binnen de afgesproken termijn de content plaatst, behoudt Techweise BV het recht om een boete op te leggen volgens de voorwaarden zoals uiteengezet in de samenwerkingsovereenkomst.

4. Plaatsing van een klikbare URL in de beschrijving

4.1. Na het plaatsen van een video waarin Techweise producten worden gepromoot, dient de Influencer de bijbehorende product link in hun sociale media-bio te vermelden en deze minimaal vijf (5) dagen na de publicatie van de video in de bio te laten staan.

5. Betaling en vergoeding

5.1. Betaling en vergoeding voor de samenwerking worden geregeld in een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst tussen Techweise BV en de Influencer.

6. Beëindiging van Samenwerking

6.1. Techweise BV behoudt het recht om de samenwerking met de Influencer op elk moment te beëindigen indien de Influencer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of de samenwerkingsovereenkomst.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Tijdens de samenwerking kunnen vertrouwelijke informatie en materialen worden gedeeld. De Influencer verbindt zich ertoe om deze informatie vertrouwelijk te houden en niet openbaar te maken aan derden.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
8.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt de Influencer in met de hierin uiteengezette voorwaarden en verplichtingen voor de samenwerking met Techweise BV. Alle andere specifieke details en voorwaarden van de samenwerking zullen worden vastgelegd in een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst